• 800-610-4575

هم امضاء شدن با شخصی دیگر جهت دریافت هرگونه وام

هم امضاء شدن با شخصی دیگر جهت دریافت هرگونه وام

سئوال: من تصمیم دارم به خاطر کمک به دوستم جهت دریافت وام ، با او هم‌امضا شوم. آیا چنانچه دوست من بدهی خود را به موقع پرداخت نکند روی سابقه‌ اعتباری من هم تاثیر دارد؟ بله

پاسخ: هم‌امضا شدن با شخصی دیگر ، جهت دریافت اعتبار یا وام نه تنها روی سابقه اعتباری شما تاثیر می‌گذارد، بلکه در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی توسط دوستتان، شما نیز جهت پرداخت بدهی مسئول هستید.

به همین جهت بسیار مهم است تا قبل از شراکت با دوستانتان جهت دریافت وام، همه جوانب آن را بسنجید.

Posted by Arian Eghbali / Posted on 19 May