• 800-610-4575

رابطه لاین آف کردیت و امتیاز اعتباری

رابطه لاین آف کردیت و امتیاز اعتباری

آیا داشتن لاین-اف-کردیت امتیاز اعتباری را کاهش می‌دهد؟ بلی و خیر

چنانچه شخص همه اعتبار موجود در لاین-اف-کردیت خود را مصرف کند (بدهکار شود) امتیاز وی کاهش می‌یابد در حالی‌ که اگر لاین-اف-کردیت شخص به مقدار کمی‌ مصرف شده باشد و یا دست نخورده باقی‌ بماند ، تأثیر منفی‌ آن کمتر و یا هیچ خواهد بود.

Posted by Arian Eghbali / Posted on 20 Apr