• 800-610-4575

رابطه فاینانس و امتیاز اعتباری

رابطه فاینانس و امتیاز اعتباری

  آیا خرید اتومبیل یا اجناس به صورت فاینانس روی امتیاز اعتباری تاثیر دارد؟ بلی

خرید اجناس به صورت فاینانس در واقع نوعی وام یا بدهی محسوب می‌شود و هر چه مجموع مقدار وام‌های شخص (یا بدهیهای او) بیشتر باشد امتیاز اعتباری وی بیشتر کاهش می‌یابد

 

Posted by Arian Eghbali / Posted on 10 Apr