• 800-610-4575

تأثیرعدم پرداخت بدهی روی سابقه اعتباری

تأثیرعدم پرداخت بدهی روی سابقه اعتباری

امتناع از پرداخت بدهی تا چند سال روی سابقه اعتباری من تأثیر می‌گذارد؟

چنانچه شما به شرکتی که به مؤسسات ثبت اعتبار گزارش می‌دهد ، بدهی پرداخت نشده دارید و یا بدهی شما به آژانس های کالکشن واگذار شده است ، سابقه شما تا ۷ سال تحت تاثیر منفی‌ قرار می‌گیرد .

Posted by Arian Eghbali / Posted on 18 Mar